Privacybeleid

Privacybeleid Transport Portal B.V.

In dit privacybeleid (het ‘Privacybeleid’) wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website van Transport Portal (www.transport.nl) te laten werken en om de veilige handel via Transport Portal te bevorderen.
Transport Portal B.V., Impact 69, 6921 RZ Duiven is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het Privacybeleid, zoals dat van tijd tot tijd luidt, maakt integraal onderdeel uit van de gebruiksovereenkomst tussen Transport Portal en haar Gebruikers en Klanten (de ‘Overeenkomst’). Definities in het Privacybeleid hebben dezelfde betekenis als in de Overeenkomst.

Artikel 1: Cookies

Wij kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) op sommige van onze webpagina’s. Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw web browser. Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. Wij gebruiken permanente cookies om meer gerichte informatie op de site te zetten en om informatie te verzamelen over onze klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing rond onze producten en diensten, evenals gerichte marketing van onze groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar toestemming voor hebt gegeven) door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Tenslotte gebruiken wij permanente cookies om het vertrouwen in en de veiligheid van onze website te bevorderen. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Wij maken gebruik van alle soorten cookies omdat dit ons helpt bij de analyse van het gebruik van de website en het ons in staat stelt om onze klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt dit ons in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van onze website te bevorderen. Het volgende is belangrijk om te weten over cookies:

 • We bieden bepaalde functionaliteiten aan die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van cookies,
 • We gebruiken cookies om ons te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden;
 • Het staat u altijd vrij om cookies te weigeren indien uw browser u daartoe in staat stelt. Dit kan echter uw gebruik van sommige van onze websites of diensten in de weg staan. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het beheren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser en de Flash-instellingen.

Artikel 2: Verzamelen gegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar www.transport.nl;
 • van adverteerders verzamelen wij het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de adverteerder actief is op www.transport.nl en, voor zover opgegeven, NAW-gegevens, telefoonnummer, advertentiegegevens en in geval van een eenmalige machtiging het gebruikte bankrekeningnummer. Indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, worden geen creditcard nummers of bankrekeningnummers door ons verzameld, maar wel de soort credit card en de gebruikte bank ;
 • van bezoekers die een ‘Mijn Transport’account hebben aangemaakt, verzamelen en verwerken wij ook computer-inlogdata, informatie over advertenties, naam, en, voor zover opgegeven, postcode,  telefoonnummer, belmogelijkheden ;
 • van mensen die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking;.
 • naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.


Artikel 3: Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel op www.transport.nl, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
 • het bevorderen van veilige handel via www.transport.nl  en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via www.transport.nl;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
 • het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
 • het innen van vergoedingen;
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
 • indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclame-uitingen, afkomstig van zorgvuldig door ons geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van Transport Portal of door u opgegeven voorkeuren
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Artikel 4: Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen die diensten leveren op het gebied van de opsporing en voorkoming van illegale handelingen en inbreuk op onze voorwaarden.
Indien wij  worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.

Artikel 5: Gebruik van informatie van www.transport.nl

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op www.transport.nl  uitsluitend gebruiken voor rechtstreeks contact met deze gebruiker en niet voor het versturen van spam.

Artikel 6: Toegang, Wijzigen en Verwijderen

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van uw ‘Mijn Transport account. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met customer support op support@transport.nl voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op www.transport.nl, tenzij Transport Portal op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Artikel 7: Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.

Artikel 8: Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar support@transport.nl.