Algemene voorwaarden

Overeenkomst Transport Portal B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksovereenkomst (de ‘Overeenkomst’) wordt aangegaan door U, zijnde de (rechts)persoon die (i) deze Overeenkomst online accepteert als gebruiker (de ‘Gebruiker’), ofwel (ii) als klant en de Advertentieovereenkomst aangaat (de ‘Klant, en hierna gezamenlijk met de Gebruiker ook: ‘U’), en Transport Portal B.V., ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 53161564 (hierna: ‘Transport Portal’).
 2. Transport Portal biedt op haar website een programma (het ‘Programma’) waarmee Klanten advertenties (‘Advertenties’) of vacatures (‘Vacatures’) kunnen plaatsen (Advertenties en Vacatures hierna gezamenlijk ook: ‘Advertentiemateriaal’) en waarmee zij in contact kunnen komen met Gebruikers. Deze Overeenkomst is van toepassing op Uw deelname in het Programma.


Artikel 2: Plaatsing Advertentiemateriaal


U zult, als Klant, Advertentiemateriaal steeds op de daarvoor bestemde plaatsen in het Programma plaatsen en u zult niet

 1. handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Overeenkomst en de beleidsregels die Transport Portal op haar website bekend heeft gemaakt, en zoals deze van tijd tot tijd zullen gelden (hierna: de ‘Beleidsregels’);
 2. onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 3. handelen in strijd met enige rechten van derden;
 4. virussen of andere technologie verspreiden die Transport Portal of de belangen of het eigendom van gebruikers van Transport Portal kunnen schaden;
 5. de infrastructuur van Transport Portal onredelijk belasten of de goede werking van Transport Portal verstoren;
 6. enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
 7. oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen;
 8. maatregelen om de toegang tot Transport Portal te voorkomen of te beperken, omzeilen.
 9. een subdomein aanmaken op Transport.nl welke niet in overeenstemming is met uw officieel geregistreerde bedrijfsnaam. Stel uw bedrijfsnaam is Jansen bv, dan wordt uw subdomein http://jansen.transport.nl en niet http://goedkoopvervoer.transport.nl. Transport Portal bv kan ten alle tijde uw gekozen subdomein aanpassen, verwijderen of terugvorderen.


Artikel 3: Plaatsing Vacatures


U zult Vacatures steeds op de daarvoor bestemde plaatsen in het Programma plaatsen en u zult niet:

 1. andere hyperlinks opnemen dan die waarvoor Transport Portal specifiek toestemming heeft gegeven;
 2. misleidende trefwoorden; onleesbare of “verborgen” trefwoorden; herhaalde trefwoorden; of trefwoorden die niet relevant zijn voor de aangeboden vacature in uw tekst opnemen, zulks door Transport Portal in redelijkheid vast te stellen;
 3. namen, logo’s of handelsmerken van partijen anders dan die van uw eigen onderneming opnemen, tenzij de rechthebbende daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 4. opleidingen; plaatsen; staten; steden; landen; of enige andere informatie die (naar het oordeel van Transport Portal) geen verband houdt met de vacature opnemen;
 5. linken naar materiaal dat in strijd is met de goede zeden, zoals onder meer (doch niet uitsluitend) materiaal dat mensen op sexuele, gewelddadige of andere wijze exploiteert of dat persoonlijke informatie verlangt van een ieder die onder de 16 is.


Artikel 4: Inhoud Vacature


U mag uw Vacature niet gebruiken om:

 1. vacatures te plaatsen op een wijze die niet in overeenstemming is met de geldende locale, nationale en internationale wetgeving, waaronder, maar daartoe niet beperkt, wetten betreffende arbeid en werkgelegenheid, gelijke werkgelegenheidskansen en eisen aan arbeidsgeschiktheid, gegevensbescherming, toegang tot en gebruik van gegevens en intellectueel eigendom.
 2.  vacatures te plaatsen waarvoor het staatsburgerschap van een bepaald land of een legaal, permanent verblijf in een land is vereist, als voorwaarde voor in dienstneming, tenzij dit vereist is om te voldoen aan de wet- of regelgeving of om te voldoen aan een contract met een nationale, landelijke of locale overheid;
 3. vacatures te plaatsen die een eis of een criterium voor selectie inhouden betreffende de vacature waarbij een dergelijke eis of criterium geen eigenlijke en wettelijk vereiste is voor die vacature;
 4. vacatures te plaatsen voor concurrenten van Transport Portal of vacatures te plaatsen of andere inhoud die links bevatten naar enige site die met Transport Portal concurreert.
 5. enig franchise-, piramideprogramma, “club lidmaatschap”, distributienetwerk, mogelijkheden voor netwerkmarketing (Multi-level) of constructies met verkoopagentschappen onder de aandacht te brengen;
 6. enige business mogelijkheid waarvoor vooraf of periodiek een betaling is vereist of waarvoor het werven van nieuwe leden, sub- verkopers of sub- agentschappen is vereist onder de aandacht te brengen;
 7. enige business mogelijkheid op basis van commissie onder de aandacht te brengen, tenzij er duidelijk in de Vacature is vermeld dat de beschikbare baan uitsluitend op basis van commissie is en het product dat de sollicitant moet gaan verkopen, duidelijk wordt beschreven;
 8. enige mogelijkheid die geen bonafide werkgelegenheid vertegenwoordigt onder de aandacht te brengen;
 9. verzoeken te doen voor het gebruik van menselijke organen of ter beschikking stellen van menselijke organen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, diensten voor de voortplanting zoals eiceldonatie en draagmoederschap;
 10. bepaalde politieke partijen, politieke programma’s, politieke stellingen of onderwerpen te ondersteunen of anderszins onder de aandacht te brengen;
 11. een bepaald geloof te propageren; en
 12. op enige andere wijze informatie te verspreiden die, naar het oordeel van Transport Portal, een goede werking van het Programma in gevaar kan brengen.

Transport Portal behoudt zich het recht voor Vacatures of andere inhoud van haar site te verwijderen, indien Transport Portal in redelijkheid meent dat deze niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst of indien Transport Portal meent dat dergelijke inhoud haar belangen (potentieel) schaadt.

Artikel 5: Gebruik CV-Bank

5.1 Transport Portal biedt aan haar Klanten de mogelijkheid inzage te krijgen in de CV’s van Gebruikers door gebruik te maken van de CV bank van Transport Portal (de ‘CV-Bank’). Gebruikers die hun CV bij de CV-Bank indienen geven daarmee Transport Portal en Klanten toestemming om overeenkomstig deze Overeenkomst van die CV’s en de daarin vervatte gegevens gebruik te maken.
5.2 U zult de CV-Bank gebruiken in overeenstemming met (a) de toepasselijke wet- en regelgeving (daaronder mede begrepen alle regelgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming) en (b) de toepasselijke bepalingen uit deze Overeenkomst.
5.3 U zult gegevens uit de CV-Bank strikt vertrouwelijk behandelen en u zult dergelijke gegevens niet aan derden prijsgeven, tenzij U een bevoegd bureau voor personeelwerving of ander agentschap bent dat het CV expliciet voor werkgelegenheidsdoelen van de Gebruiker gebruikt.
5.4 U zult passende fysieke, technische en administratieve maatregelen treffen om gegevens uit de CV-Bank te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaar maken wijziging of vernietiging. U zult de inlogidentificatie die aan uw Klantnummer verbonden is enkel gebruiken voor de overeengekomen Vestiging, en u zult die inlogidentificatie niet met derden delen.
5.5 U zult de CV-Bank niet gebruiken:

 1. voor enig ander doel dan het doel van een werkgever die medewerkers zoekt;
 2.  om te adverteren met aanbiedingen of om producten en services aan Gebruikers aan te bieden;
 3. om contact te leggen met Gebruikers, via welk medium dan ook (en daaronder in elk geval begrepen: telefoon, fax, post, e-mail of nieuwsbrieven), tenzij de Gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven dat U contact opneemt (indien instemming is vereist) of (indien geen uitdrukkelijke instemming is vereist) dat de Gebruiker U niet heeft geïnformeerd dat hij zijn CV niet opvraagbaar heeft gemaakt)].


Artikel 6: Misbruik van Transport Portal


6.1 U zult illegale en inbreukmakende advertenties, berichten, problemen of beledigende inhoud melden via het klachtenformulier. Transport Portal, de Klanten en de Gebruikers zullen zich inspannen om het Programma steeds een zo hoog mogelijke kwaliteit te laten bieden.
6.2 Indien Transport Portal aanwijzingen ontvangt of om andere redenen van mening is dat U problemen veroorzaakt of niet handelt in overeenstemming met de letter of de geest van haar beleid zoals verwoord in deze Overeenkomst en de Beleidsregels, dan kan Transport Portal:

 1. haar dienst beperken of beëindigen en alle geschiedenis in het Programma (waaronder mede begrepen de gehoste inhoud) verwijderen; en
 2.  technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om U van Transport Portal te weren;
 3. om Transport Portal en haar Gebruikers en Klanten te beschermen en fraude te voorkomen, uw persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid; en
 4. uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, voorzover de wet dit toelaat en voor zover zulks in overeenstemming is met ons Privacybeleid.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een Klant of Gebruiker van Transport Portal te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor enige schade die (direct of indirect) voortvloeit uit (ongeautoriseerd of onwettig) gebruik van Transport Portal door gebruikers.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Transport Portal is niet aansprakelijk voor hetgeen Gebruikers en Klanten op haar site plaatsen of voor hun gedrag in het Programma. U erkent dat Transport Portal enkel een platform is dat ruimte biedt aan Gebruikers en Klanten, en dat het materiaal op de Site en in het Programma afkomstig is van andere gebruikers dan Transport Portal zelf. Transport Portal heeft geen plicht om dergelijke informatie te controleren en zij geeft (derhalve) geen garantie over (a) de nauwkeurigheid, (b) de kwaliteit, (c) veiligheid, of (d) rechtmatigheid van het Advertentiemateriaal, plaatsingen of andere berichten op de Site of in het Programma. Transport Portal heeft een inspanningsverplichting om de veiligheid van de Site en het Programma te bewaren, maar Transport Portal garandeert geen permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Transport Portal is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site en het Programma, daaronder mede (doch niet uitsluitend) begrepen enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade.
7.2 Indien in rechte mocht komen vast te staan dat Transport Portal toch voor enige schade aansprakelijk is,dan zal die schade in elk geval beperkt zijn tot de totale vergoeding die u aan Transport Portal heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schade.

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van Transport Portal gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie, zoals verder beschreven in ons Privacybeleid. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van Transport Portal, tenzij u expliciet meldt dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen.

Artikel 9: Totstandkoming overeenkomst

Voordat u Advertentiemateriaal plaatst, kunt u onder de button ‘Bekijk advertentie’ een voorbeeld van de advertentie zien. U kunt uw advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen.  Bij betaalde advertenties komt de overeenkomst  voor het plaatsen van die advertentie (de ‘Advertentieovereenkomst’) tot stand op het moment dat u de aanmaakprocedure bent doorlopen.  U kunt geen gebruik maken van uw herroepingrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien Transport Portal onmiddellijk na het aangaan van de Advertentieovereenkomst uitvoering geeft aan haar verplichtingen onder die overeenkomst.

Uw abonnement (en dus uw weergave op Transport.nl) wordt voor uw gemak na 1 jaar automatisch verlengd maar kan altijd en op ieder moment opgezegd worden, er is dus geen opzegtermijn. Opzeggen kan altijd heel simpel per e-mail.

Artikel 10: Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Transport Portal kunt u indienen door middel van het klachtenformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Transport Portal zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. Als dit niet mogelijk is, zal Transport Portal u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Artikel 11: Algemeen

11.1 Deze voorwaarden uit deze Overeenkomst en Beleidsregels vormen tezamen de hele overeenkomst tussen Transport Portal  en U, en zij vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
11.2 Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit geldigheid van de overige bepalingen uit de Overeenkomst onverlet. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreukmakend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan Transport Portal B.V., Impact 69, 6921 RZ Duiven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53161564. Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Transport Portal via het contactformulier.