Privacybeleid

Laatste update: 25 oktober 2019

Privacybeleid van Transport Portal B.V.

In dit privacybeleid ('het Privacybeleid') wordt beschreven, hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij verzamelen, gebruiken en delen persoons- en bedrijfsgegevens om de website van Transport Portal B.V. (www.TRANSPORT.NL) te laten werken en om de veilige handel via Transport Portal B.V. te bevorderen.
Transport Portal B.V., Didamseweg 109 A te 6902 PD Zevenaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53161564 en verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan.

‘Het Privacybeleid’ maakt integraal onderdeel uit van de gebruiksovereenkomst tussen Transport Portal B.V. en haar gebruikers en klanten.

Artikel 1: Cookies

Wij kunnen op sommige van onze webpagina’s, gebruik maken van cookies (kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden, die in de code van een webpagina worden geplaatst).
Cookies kunnen uw computer of uw computerbestanden niet beschadigen.

Er zijn verschillende soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flashtechnologie.
Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd, zodra u uw webbrowser afsluit.
Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook ná het afsluiten van uw webbrowser.
Wij gebruiken sessiecookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om meer gerichte informatie op de site te zetten; informatie te verzamelen over onze klanten voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service-informatie over onze producten en diensten; gerichte marketing rond onze producten en diensten; het vertrouwen in en de veiligheid van onze website te bevorderen.

Wij maken gebruik van alle soorten cookies, omdat dit ons helpt bij de analyse van het gebruik van de website en het ons in staat stelt om onze klanten gerichte dienstverlening; inhoud en reclame aan te bieden. Eveneens om de promotionele activiteit te meten en het vertrouwen in en veiligheid van onze website te bevorderen.

Het navolgende is belangrijk om te weten over cookies:
- Wij bieden bepaalde functionaliteiten aan, die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van cookies.
- We gebruiken cookies om ons te helpen u te identificeren èn uw ‘ingelogd’-status te behouden.
- Het staat u altijd vrij om cookies te weigeren, indien uw browser u daartoe in staat stelt. Dit kan echter uw gebruik van onze website of diensten in de weg staan. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het beheren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser en de ‘Flash’-instellingen.

Artikel 2: Verzamelen gegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de navolgende gegevens:

- Van alle bezoekers aan onze website verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik; statistieken op pageviews; verkeer van en naar www.TRANSPORT.NL;
- Van adverteerders verzamelen wij het IP-adres; e-mailadres; per wanneer de adverteerder actief is op www.TRANSPORT.NL en voor zover opgegeven: NAW gegevens; telefoonnummer en advertentiegegevens.
- Van personen, die een ‘Mijn Transport’-account hebben aangemaakt, verzamelen en verwerken wij de computer inlogdata: naam contactpersoon; (zakelijk) e-mailadres; geslacht en informatie over advertenties.
Mensen, die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP-adres; naam; e-mailadres; besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking;
- Naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Artikel 3: Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de navolgende doeleinden:

- Het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel via/op www.TRANSPORT.NL, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
- Het innen van de kosten voor het adverteren;
- Het informeren van gebruikers over diensten en updates;
- Het beantwoorden van vragen van gebruikers;
- Het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
- Het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
- Het bevorderen van veilige handel via www.TRANSPORT.NL en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via www.TRANSPORT.NL;
- Het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
- Het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
- Het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden; toezichthouders; Belastingdienst; Justitie; Politie en andere opsporingsinstanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
- Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, het verzenden van reclame-uitingen afkomstig van zorgvuldig door ons geselecteerde partijen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van Transport Portal of door u opgegeven voorkeuren;
- Eventuele andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij ‘verzamelen gegevens’.

Artikel 4: Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen zij uw persoonsgegeven niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden; toezichthouders; Belastingdienst; Justitie; Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude; bedrog; oplichting); noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid; noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.
Verder kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen, die diensten leveren op het gebied van opsporing en voorkoming van illegale handelingen en inbreuk op onze voorwaarden. Indien wij worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen, die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden ter zake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.

Artikel 5: Gebruik van informatie van www.TRANSPORT.NL

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker, die u hebt verzameld op www.TRANSPORT.NL uitsluitend gebruiken voor rechtstreeks contact met deze gebruiker en niet voor het versturen van spam.

Artikel 6: Toegang, Wijzigen en Verwijderen

U kunt uw persoonsgegevens bekijken of wijzigen op de pagina van uw ‘Mijn Transport’-account of hiervoor contact opnemen met onze klantondersteuning via support@transport.nl.
U kunt uw persoonsgegevens altijd door ons laten verwijderen door een verzoek te richten aan support@transport.nl

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen deze indien ze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven omschreven doeleinden.

Artikel 7: Beveiliging

Wij hebben diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering; wachtwoorden; fysieke beveiliging) genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang; niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Artikel 8: Algemeen

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen, waarbij aanpassingen direct van kracht worden en raden u daarom aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Eventuele vragen hierover kunt u sturen naar support@transport.nl.